Information om behandling av personuppgifter (GDPR)

Vi behandlar personuppgifter när du lämnar intresse för bostad eller lokal, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Om du inte önskar stå kvar som intresserad kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Fastighetsaktiebolaget Lilium, org.nr. 556852-9753, Esplanaden 23, 852 36 Sundsvall.

När du blir erbjuden bostad

När du blir erbjuden en bostad behöver vi behandla fler uppgifter om dig, exempelvis uppgifter om din ekonomi, anställning, hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. 

Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. 

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en bostad raderas dina personuppgifter.

Under hyresförhållandet

Under hyresförhållandet behandlar vi dina personuppgifter exempelvis när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller värme/vatten, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. 

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster, exempelvis genom nyhetsbrev. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kan komma att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan exempelvis avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förkommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. 

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. 

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. 

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter som registrerad

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). 

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddförordningen. 

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.