Om oss

Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med fastigheter i Sverige och Norge.

Organisationen

Lilium Fastigheters portfölj omfattas av attraktiva lägen inom tillväxtregioner i Sverige och Norge. Vårt bestånd omfattar centralt belägna kontorslokaler, butikslokaler, industriella anläggningar och eftertraktade bostäder, alla omsorgsfullt förvaltade för att möta behoven hos företag och invånare.

Vårt engagemang sträcker sig bortom traditionell fastighetsförvaltning. Vi strävar efter att skapa en livsmiljö där företag och boende kan blomstra och växa tillsammans. Hos Lilium Fastigheter hittar du inte bara anpassade arbets- och mötesplatser utan även trivsamma bostäder i attraktiva lägen.

Vi är stolta över att erbjuda mer än bara fastigheter – vi erbjuder rum för trivsel och tillväxt.

Vårt bestånd

Lilium äger och förvaltar kommersiella fastigheter över stora delar av Sverige med tyngdpunkt på de två huvudorterna Sundsvall och Luleå. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall. I Norge bedriver Lilium verksamhet i Bergen.

Med en total uthyrningsbar yta om cirka 325 700 kvm omfattar beståndet kontor, butiker, industrilokaler och bostäder till ett fastighetsvärde om cirka 6 miljarder svenska kronor. Hyresvärdet uppgår till cirka 410 miljoner kronor.

Våra bolag

Fastighetskoncernen Lilium äger 24 bolag, varav 20 i Sverige, tre i Norge och ett i Luxemburg. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall.

Vår affärsidé och värdegrund

Fastighetsaktiebolaget Liliums affärsidé är att förvärva och förvalta fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsbeståndet skall finnas på orter som definieras som tillväxtorter, med fokus på näringslivet och dess utveckling.

För god tillväxt strävar vi kontinuerligt efter att förvärva enskilda fastigheter med rätt avkastningsprofil samt att utveckla en stabil och långsiktig tillväxt i befintliga fastighetsbestånd.

Vår strategi

Centralt i Liliums strategi är att fortsätta etableringen som en stabil och mycket långsiktig aktör på fastighetsmarknaden. Vi sätter våra hyresgäster och samarbetspartners i första rummet och vi utformar framtiden för Lilium på ett för verksamheten optimalt sätt.

På de orter där vi genomför investeringar finns en väl fungerande fastighetsmarknad avseende kommersiella fastigheter och flerbostadsfastigheter.

Våra värdeord

Service

Vår ambition är att överträffa kundens förväntningar.

Professionalism

Vi agerar affärsmässigt genom att visa intresse och söka förståelse för våra kunders verksamhet och behov.

Långsiktighet

Med en långsiktig syn på investeringar och ägande är vi en stabil hyresvärd för våra kunder.

Geografisk belägenhet och lokaltyper

Liliums fastigheter är belägna både i Sverige och Norge. De finns i huvudsak på orter som definieras som tillväxtorter, där näringsliv och utveckling går hand i hand. Huvuddelen av våra fastigheter är centralt belägna kontorsfastigheter. Utöver det finns det en viss andel flerbostadsfastigheter samt ett fåtal industrifastigheter.

Vår miljöpolicy

Fastighetsaktiebolaget Lilium äger, förvaltar och utvecklar kontor, handel, bostäder, logistik och samhällsfastigheter. Som stor fastighetsägare har vi stor möjlighet att göra skillnad och bidra i arbetet mot en hållbar utveckling.


Målet med vårt miljöarbete är att aktivt reducera vår negativa och öka vår positiva påverkan på miljön. Vi följer och försöker överträffa lagar och interna miljökrav.

För att ständigt bli bättre och flytta fram gränserna arbetar vi med att:

  • Minska vår energianvändning och öka andelen förnybar energi

  • Göra medvetna val av material och kemikalier

  • Ta tillvara avfall och resurser på ett effektivt sätt

  • Ta ansvar för och reducera våra klimatutsläpp

  • Aktivt höja vår kompetens och våra intressenters miljömedvetande.

  • Kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete

  • Miljöpolicyn omfattar hela vår verksamhet och ska uppdateras regelbundet

Hållbarhet

Ansvarsfullt företagande (Hållbarhet) innebär att Fastighetsaktiebolaget Liliums affärsverksamhet ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö och att möta och överträffa förväntningar som våra ägare och samhället har på Fastighetsaktiebolaget Liliums samtliga verksamheter.

  • Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter vill Fastighetsaktiebolaget Lilium bidra till långsiktig trygghet och ta sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar i dess omvärld. Fastighetsaktiebolaget Liliums intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder och ägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, miljön, samhället (bl.a. civilsamhället och offentlig sektor) samt övriga intressenter som berörs av verksamheten.

  • Fastighetsaktiebolaget Lilium ska säkerställa att det har ett konsekvent förhållningssätt till hur det bedriver sin verksamhet och de värderingar som ligger till grund för dess beslut. Policyn beskriver ledningens åtagande när det gäller att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhetspolicyn är godkänd av styrelsen och Fastighetsaktiebolaget Lilium och dess anställda kommer att upprätthålla den som en central del i sina affärsprocesser.

Ägare och styrelse

Lilium drivs av familjebolagen Family Holding i Alvik AB och AM Holding AB. Huvudägare i Family Holding i Alvik AB är makarna Gunnar och Barbro Liljedahl. Barnen Liljedahl och styrelseordföranden äger mindre poster. Huvudägare i AM Holding AB är Gunnar Liljedahl och Barbro Liljedahl. Styrelseordföranden äger en mindre post.

Arbetande styrelseordförande Peter Gotthardsson är kontaktperson för samtliga ledningsfrågor.

Styrelse

Peter Gotthardsson

Arbetande styrelseordförande och delägare från 1 juli 2011

Gunnar Liljedahl

Huvudägare

Barbro Liljedahl

Huvudägare

Finansiell ställning

Lilium har genom huvudmoderbolaget en mycket stark finansiell ställning. Detta tack vare ägarfamiljens försäljning av Vårdteknikföretaget Liko år 2008. Köpesumman uppgick till drygt en miljard kronor och delar av avkastningen på detta kapital placeras i dag via huvudmoderbolaget i Fastighetsaktiebolaget Lilium.

En stor del av koncernens investeringar är gjorda i räntebärande värdepapper i utländsk valuta. För att minska finansiella risker har bolaget i enlighet med gällande policy valutasäkrat en stor del av investeringarna.

Vår historia

Gunnar Liljedahl, en sann entreprenör med passion för att uppfinna hjälpmedel för vården och förmågan att omvandla ett brinnande intresse till en framgångsrik affärsidé. Det var med honom allt började. I viljan att hjälpa, i förståelsen för kundernas behov och i förmågan att hitta lösningar. 

I dag är inriktningen en annan. Men grundtanken densamma. Ett gott värdskap bygger på den genuina viljan att hjälpa andra och se till att de har det bra. Den övertygelsen finns med oss på Lilium från start och följer oss in i framtiden.

Familjen Liljendahl förvärvar femton fastigheter i Sverige och grundar Lilium.

Fastighetsaktiebolaget Lilium är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Verksamheten har sitt ursprung i familjen Liljedahls förvärv av femton fastigheter i Sundsvall, Luleå och Linköping i augusti 2011. Säljare var Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Affären omfattade främst kontorslokaler med en uthyrningsbar yta som uppgick till drygt 105 000 kvadratmeter. Det totala värdet uppgick till 1,4 miljarder SEK och priset per kvadratmeter blev cirka 13 300 kronor. Sedan dess har ett flertal förvärv skett på en rad olika orter i Sverige.

Dotterbolag i Norge med verksamhet på två orter.

Koncernens helägda norska dotterbolag förvärvade våren 2010 två kontorsfastigheter i Skien och Oslo i Norge. Den uthyrningsbara ytan uppgick till 14 000 kvadratmeter och det totala värdet på fastigheterna uppgick till 400 miljoner SEK. I dag har fastigheten i Oslo och Skien avyttrats och en annan fastighet köpts i Bergen.

Vårdteknikföretaget Liko lade grunden för Lilium.

Fastighetsaktiebolaget Lilium har sina rötter i Vårdteknikföretaget Liko, grundat 1979, som utvecklade och sålde personliftar samt lyftselar till vården. Liko startades av Gunnar Liljedahl vars drivkraft var att uppfinna innovativa hjälpmedel för att hjälpa enskilda patienter. Han omvandlade sitt brinnande intresse till en framgångsrik affärsidé och 2008 sålde familjen Liljedahl samtliga aktier i bolagen Liko Vårdlyft AB och Liko North America till det amerikanska börsnoterade bolaget Hill–Rom Company Inc. för 1,2 miljarder kronor.

Förvaltning av fastigheter och värdepapper i dag.

Förvaltningen av kapitalet sker i dag i familjebolagen Family Holding i Alvik AB och AM Holding AB där fastigheter och värdepapper är de två verksamhetsinriktningarna. Värdepappersförvaltningen handhas på diskretionär basis av Lux Nordic till ett värde om ca 1 miljard. Styrelseordföranden ansvarar för den övriga operativa verksamheten. Makarna Gunnar och Barbro Liljedahl sitter med i styrelsen för Lilium, men ägarfamiljerna deltar inte aktivt i någon av verksamhetsinriktingarna.